DHKT

 • Cơ cấu tổ chức

  Cơ cấu Ban Chấp hành Công đoàn Trường

   

   

  Chủ tịch:          TS. Nguyễn Thị Bích Thu. Di động: 0983417623

   

   

  Phó Chủ tịch:  ThS. Nguyễn Văn Long. Di Động: 0905777948

  Phó Chủ tịch   ThS. Nguyễn Anh Tuấn. Di Động: 0935549555

  Ban Thường vụ:
  1. Nguyễn Thị Bích Thu
  2. Nguyễn Văn Long
  3. Nguyễn Anh Tuấn
  4. Ông Nguyên Chương
  5. Phan Thị Bích Vân

   

  Ban Chấp hành:
  1. Nguyễn Thị Bích Thu                       9. Huỳnh Phương Đông
  2. Nguyễn Văn Long                           10. Nguyễn Thùy Linh
  3. Nguyễn Anh Tuấn                           11. Trần Văn Phi
  4. Ông Nguyên Chương                      12. Lê Phùng
  5. Phan Thị Bích Vân                          13. Hồ Ngọc Sương
  6. Phan Trọng An                               14. Nguyễn Thị Xuân Trang
  7. Vũ Hà Tuấn Anh                             15. Võ Hoàng Diễm Trinh
  8. Nguyễn Thị Hải Đường

  Các ban:
  1. Ban Chuyên môn: Trưởng ban - ThS Nguyễn Văn Long
  2. Ban Phong trào: Trưởng ban - ThS Nguyễn Anh Tuấn
  3. Ban Nữ công: Trưởng ban - ThS Phan Thị Bích Vân
  4. Ủy ban kiểm tra: Chủ nhiệm - ThS Ông Nguyên Chương

  Phụ trách tài chính: ThS Nguyễn Thùy Linh

  Phụ trách văn phòng: Hồ Ngọc Sương