DHKT

 • Cơ cấu tổ chức

  Cơ cấu Ban Chấp hành Công đoàn Trường

   

  Chủ tịch:         TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Di động: 0905136361
  Phó Chủ tịch:  ThS. Nguyễn Văn Long. Di Động: 0905777948

  Ban Thường vụ:
  1. Huỳnh Thị Hồng Hạnh
  2. Nguyễn Văn Long
  3. Nguyễn Anh Tuấn


  Ban Chấp hành:

  1. Huỳnh Thị Hồng Hạnh
  2. Nguyễn Văn Long
  3. Nguyễn Anh Tuấn
  4. Ông Nguyên Chương
  5. Nguyễn Hữu Hoàng Sinh     
  6. Hồ Ngọc Sương                   
  7. Đoàn Thị Hoài Thanh
  8. Lê Văn Thao 
  9. Nguyễn Thị Xuân Trang
  10. Võ Hoàng Diễm Trinh
  11. Phan Thị Bích Vân

   

                                                              

  Các ban:
  1. Ban Chuyên môn: Trưởng ban - ThS Ông Nguyên Chương
  2. Ban Phong trào: Trưởng ban - ThS Nguyễn Hữu Hoàng Sinh
  3. Ban Nữ công: Trưởng ban - ThS Phan Thị Bích Vân
  4. Ban Thi đua: Trưởng ban - ThS Hồ Ngọc Sương
  5. Ủy ban kiểm tra: Chủ nhiệm - ThS Nguyễn Anh Tuấn

  Phụ trách tài chính: TS Nguyễn Thị Xuân Trang
  Phụ trách văn phòng: ThS Hồ Ngọc Sương