DHKT

Khoa Marketing

Giới thiệu

Đào tạo

Khoa học

Hợp tác

Sinh viên

Tin tức - Sự kiệnThông báoLiên hệHội thảo khoa học

Tài nguyên

Thông báo: Kế Hoạch Đăng Ký Thực Tập dành cho Sinh viên Hệ Chính quy, đợt 1 năm học 2023-2024

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ THỰC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY (ĐỢT 1, NĂM HỌC 2023 - 2024)

Theo Quy định về việc đăng ký thực tập tốt nghiệp Hệ chính quy, Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm học 2023 - 2024 như sau:

BƯỚC 1. ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Từ 14h00 ngày 24/05 đến 16h00 ngày 26/05/2023: Sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân thực hiện việc đăng ký thực tập tốt nghiệp trực tuyến ở mục Đăng ký học trên trang web http://due.udn.vn.  

Sinh viên lựa chọn đăng ký Khóa luận tốt nghiệp hoặc Báo cáo thực tập tốt nghiệp căn cứ vào các điều kiện sau:

* Điều kiện đăng ký Khóa luận tốt nghiệp:

+ Còn tối đa 2 học phần chưa học và các học phần chưa học này không thuộc danh mục các học phần phải học trước khi đăng ký thực tập tốt nghiệp.  

+ Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,0 trở lên tại thời điểm đăng ký.

+ Đã học học phần Phương pháp Nghiên cứu khoa học.

* Điều kiện đăng ký Báo cáo Thực tập tốt nghiệp:

+ Số lượng các học phần chưa học không thuộc danh mục các học phần phải học trước còn lại tối đa khi đăng ký thực tập tốt nghiệp như sau:

TT

Chuyên ngành

Số học phần tối đa chưa học

1

K3, K14, K21, K23, K26

2

2

K22

3

3

Các chuyên ngành khác

4

 * Điều kiện bổ sung của chuyên ngành

- Đối với sinh viên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng quát (K2), Quản trị nguồn nhân lực (K17) và Chuỗi cung ứng & logistics (K25) từ khóa 46K trở về sau, sinh viên chỉ được đăng ký khóa luận tốt nghiệp khi chỉ còn tối đa 2 học phần tự chọn, và đăng ký báo cáo thực tập khi chỉ còn tối đa 4 học phần tự chọn trong chương trình đào tạo.

- Đối với sinh viên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Du lịch (K3), Quản trị khách sạn (K23) và Quản trị sự kiện (K26) từ khóa 45K trở về sau, sinh viên chỉ được đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp nếu đã học các môn chuyên ngành cốt lõi theo qui định của Khoa (Danh sách tại đây).

BƯỚC 2. KIỂM TRA KẾT QUẢ XÉT CHỌN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Sau khi sinh viên đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp, đại diện các Khoa (Bộ môn) đăng nhập vào hệ thống quản lý đào tạo của Trường để xét duyệt sinh viên được làm Khóa luận tốt nghiệp (số lượng không quá 10% tổng số sinh viên chương trình đại trà của chuyên ngành đăng ký thực tập tại thời điểm trên và thỏa mãn các yêu cầu về chuyên môn của Khoa (Bộ môn) quy định (nếu có)).

Từ ngày 31/05 đến ngày 02/06/2023: Những sinh viên đã đăng ký học phần Khóa luận tốt nghiệp phải đăng nhập vào hệ thống để xem kết quả xét chọn làm Khóa luận tốt nghiệp. Những sinh viên không được Khoa xét chọn làm khóa luận sẽ được chuyển qua học phần Báo cáo thực tập tốt nghiệp.

BƯỚC 3. ĐĂNG KÝ HỌC BỔ SUNG

Những sinh viên không được xét chọn làm Khóa luận tốt nghiệp đăng nhập vào hệ thống quản lý đào tạo để đăng ký học bổ sung nếu cần. Việc đăng ký học bổ sung phải đảm bảo tổng số tín chỉ tối đa là 16 tín chỉ, kể cả học phần thực tập tốt nghiệp. Thời gian đăng ký học bổ sung các học phần theo kế hoạch đăng ký học học kỳ 1 năm học 2023-2024 đối với sinh viên Hệ chính quy của Nhà trường.

BƯỚC 4. PHỔ BIẾN KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Các Khoa lập kế hoạch thực tập tốt nghiệp (theo mẫu) và phổ biến kế hoạch thực tập cho sinh viên trước ngày 21/08/2023. Sinh viên theo dõi thông báo và tham gia buổi phổ biến này để nắm được các qui định và yêu cầu của Khoa đối với việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp và Báo cáo thực tập tốt nghiệp.

BƯỚC 5. NHẬN GIẤY GIỚI THIỆU

Từ ngày 14/08 đến ngày 20/08/2023: Theo thông báo cụ thể về thời gian của các Khoa, sinh viên liên hệ với Khoa để nhận Giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệp.

BƯỚC 6. CẬP NHẬT TÊN ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Sau khi liên hệ được đơn vị thực tập, sinh viên thực hiện cập nhật tên đơn vị thực tập theo yêu cầu của Khoa quản lý chuyên ngành trước ngày 21/08/2023.

BƯỚC 7. ĐIỀU CHỈNH ĐƠN VỊ THỰC TẬP VÀ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY XÁC NHẬN

Những sinh viên có nhu cầu điều chỉnh đơn vị thực tập hoặc đề nghị được cấp Giấy xác nhận của Nhà trường về việc giao sinh viên về đơn vị thực tập liên hệ trực tiếp với các Khoa để được giải quyết.

BƯỚC 8. PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN VÀ RA QUYẾT ĐỊNH THỰC TẬP

Khoa gửi danh sách phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên làm khóa luận và báo cáo thực tập về Phòng Đào tạo trước ngày 04/09/2023 để trình Ban Giám hiệu ra Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên thực tập tốt nghiệp.

Kế hoạch này áp dụng cho cả sinh viên đăng ký thực tập chuyên ngành thứ hai.

Đề nghị sinh viên các lớp Hệ chính quy nghiên cứu kỹ Quy định đăng ký thực tập tốt nghiệp, Quy chế đào tạo đại học hiện hành và thực hiện việc đăng ký thực tập tốt nghiệp theo đúng thời gian quy định.

Nguồn: Cổng thông tin Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN