DHKT

Thông báo: V/v tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu bản thảo giáo trình "Kiểm toán căn bản"

30/01/2018

Kính gửi: Quý Thầy/Cô.

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế xin thông báo về việc tổ chức Hội đồng đánh giá và nghiệm thu bản thảo giáo trình bậc đại học như sau:

Căn cứ vào Quyết định số 309/QĐ-ĐHKT ngày 18/1/2018 của Trường Đại học Kinh tế về việc tổ chức Hội đồng đánh giá và nghiệm thu bản thảo giáo trình bậc đại học

Tên giáo trình: Kiểm toán căn bản

Chủ biên: TS. Đoàn Thị Ngọc Trai

Thời gian: 16h30 ngày 31 tháng 1 năm 2018 (Thứ Tư)

Địa điểm: Phòng Nghiên cứu, Trường Đại học Kinh tế

Kính mời Quý Thầy/Cô quan tâm đến tham dự.

Trân trọng.

P.KH&HTQT