DHKT

Công bố quốc tế: Chúc mừng Ths. Thái Thị Hồng Ân và nhóm nghiên cứu vừa có bài được chấp nhận công bố trên tạp chí Afro-Asian Journal of Finance and Accounting

ThS. Thái Thị Hồng Ân và nhóm nghiên cứu vừa có bài được chấp nhận công bố trên tạp chí Afro-Asian J
ournal​ of Finance and Accounting, Tạp chí khoa học thuộc danh mục 
SCOPUS​.
 
Tri Minh Hoang, An Thai. ​An approach to the corporate capital structure of Southeast Asian countries ".

Khoa Tài chính chúc mừng thành công của  ThS. Thái Thị Hồng Ân và nhóm nghiên cứu!