DHKT

Công bố quốc tế: Chúc mừng ThS. Nguyễn Quang Minh Nhi và nhóm nghiên cứu vừa có bài được chấp nhận công bố trên tạp chí Economics Letters

ThS. Nguyễn Quang Minh Nhi và nhóm nghiên cứu vừa có bài được chấp nhận công bố trên tạp chí Economics Letters, Tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI (SSCI).
 
Hamill, P.A., Hutchinson, M., Quang Minh Nhi Nguyen, Mulcahy, M., "FDA approval announcements: Attention-grabbing or event-day misspecification?". 

Khoa Tài chính chúc mừng thành công của  ThS. Nguyễn Quang Minh Nhi và nhóm nghiên cứu!