DHKT

Khoa Lý Luận Chính Trị _v2

Giới thiệu-Tổ chức

Thông tin-Thông báo

Đào tạo

Nghiên cứu khoa học

Hướng nghiệp - Việc làm

Sinh viên

Liên hệ

CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM HỌC 2020-2021

Ngày 26/05/2021, Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Khoa Lý luận chính trị đã diễn ra thành công. Xin chúc mừng thành quả mà các bạn sinh viên tham gia nghiên cứu đã đạt được, cụ thể:
🔥 Giải nhất:
🏆 Đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử trên không gian mạng của sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.
SVTH: Nguyễn Thị Xuân Hoa - 44K09
79 điểm
🔥 Giải nhì:
🏅 Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng.
SVTH: Huỳnh Ngọc Danh - 43K09
78 điểm.
🏅 Đề tài: Vai trò của Nhà nước đối với việc thực hiện công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.
SVTH: Trịnh Ngọc Sơn - 43K09
78 điểm.
📌 Như vậy, kết quả chung cuộc của Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm nay có 1 giải nhất, 2 giải nhì.

📌 Mặc dù đã rất nỗ lực và các đề tài cũng gặt hái được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên, vẫn còn hạn chế ở nhiều khía cạnh, nên không có đề tài nào tham gia Hội nghị cấp Trường.