DHKT

Khoa Lý Luận Chính Trị _v2

Giới thiệu-Tổ chức

Thông tin-Thông báo

Đào tạo

Nghiên cứu khoa học

Hướng nghiệp - Việc làm

Sinh viên

Liên hệ

 • Đội ngũ Giảng viên cơ hữu

  PGS.TS.NGƯT Lê Hữu Ái
  Trưởng khoa - GV Bộ môn Triết học

  Điện thoại: 0903533123

  Email: lehuuaidhdn@gmail.com

  Lý lịch khoa học  

  PGS.TS. Ngô Văn Hà
  Phó Trưởng khoa - GV Bộ môn ĐLCM của ĐCSVN

  Điện thoại: 0983396787

  Email: ngvn.ha9@gmail.com

  Lý lịch khoa học  

  TS. Trần Hồng Lưu
  Trưởng BM Triết học

  Điện thoại: 0914112884

  Email: hongluu2009@gmail.com

  Lý lịch khoa học  

  TS. Lê Thị Tuyết Ba
  Trưởng Bộ môn ĐLCM của ĐCSVN

  Điện thoại: 0905181556

  Email: letuyetba@gmail.com

  Lý lịch khoa học  

  PGS.TS. Nguyễn Tấn Hùng
  GV Bộ môn Triết học

  Điện thoại: 0914030678

  Email: 

  Lý lịch khoa học  

  TS. Nguyễn Văn Thanh
  GVC Bộ m
  ôn Tri
  ết học

  Điện thoại: 0988443239

  Email: 

  Lý lịch khoa học  
   

  ThS. Lê Đức Tâm
  GVC Bộ m
  ôn Tri
  ết học - Chủ tịch CĐ

  Điện thoại: 0905177612

  Email: leductamktdn@gmail.com

  Lý lịch khoa học  

   

  TS. Trịnh Sơn Hoan
  Trưởng BM Hành chính công - GV Bộ môn Triết học

  Điện thoại: 01215558688

  Email: trinhsonhoan@gmail.com   Lý lịch khoa học
   

  ThS.NCS. Nguyễn Văn Hoàn
  GV Bộ môn ĐLCM của ĐCSVN

  Điện thoại: 0935559059

  Email: nguyenvanhoanktdn@gmail.com

  Lý lịch khoa học  

  TS. Lâm Bá Hòa
  GV Bộ môn Triết học & Hành chính công

  Điện thoại: 0911028998

  Email: lamtuelam@gmail.com

  Lý lịch khoa học  
   

  TS. Phạm Huy Thành
  GV Bộ môn Triết học & Hành chính công

  Điện thoại: 0966904325

  Email: gvphthanh@gmail.com

  Lý lịch khoa học   
          

  ThS. Lưu Thị Mai Thanh
  GV Bộ môn Triết học 

  Điện thoại: 0986013933

  Email: maithanh.dhkt@gmail.com

  Lý lịch khoa học  
   

  ThS. Đỗ Thị Hằng Nga
  GV Bộ môn ĐLCM của ĐCS VN 

  Điện thoại: 0905502999

  Email: hn276@yahoo.com

  Lý lịch khoa học   
   

  ThS. NCS. Trương Thị Thu Hiền

  GV. Bộ môn Hành chính công

  Điện thoại: 0935635005

  Email: hienttt@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học  
   

  ThS. NCS. Từ Ánh Nguyệt

  GV. Bộ môn ĐLCM của ĐCSVN

  Điện thoại: 0934735666

  Email: nguyetta@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học  
   

  CN. Nguyễn Thị Huyền Trang
  Thư ký Khoa 
   
   

  Điện thoại: 0982078536

  Email: huyentrang06cnv@gmail.com

  Lý lịch khoa học  
     ThS. Nguyễn Tiến Nam
  GV Bộ môn Hành chính công
  ĐT: 0905698198
  Email: nguyentiennam01011960@gmail.com
   Lý lịch khoa học