DHKT

Khoa Lý Luận Chính Trị _v2

Giới thiệu-Tổ chức

Thông tin-Thông báo

Đào tạo

Nghiên cứu khoa học

Hướng nghiệp - Việc làm

Sinh viên

Liên hệ

 • CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

                                                                                               

                                                 BAN CHỦ NHIỆM KHOA

                                                                                 TRƯỞNG KHOA

                                                                                

                                                                              PGS.TS. Ngô Văn Hà

                                                                                      Điện thoại: 0983.396.787
                                                                              Email: hanv@due.edu.vn

  PHÓ TRƯỞNG KHOA                                                                                                 PHÓ TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                        

  TS. Trịnh Sơn Hoan                                                                                                 TS. Nguyễn Lê Thu Hiền

  Điện thoại: 079.555.8688                                                                                           Điện thoại: 0914.173.579
  Email: hoants@due.edu.vn                                                                                        Email: hiennlt@due.edu.vn

   

                                                                BỘ MÔN CHUYÊN NGÀNH

  TRƯỞNG BỘ MÔN HÀNH CHÍNH CÔNG                                            TRƯỞNG BỘ MÔN KTCT&CNXHKH             

                                                                                                                         

       TS. TRƯƠNG THỊ THU HIỀN                                                                 TS. VƯƠNG PHƯƠNG HOA        

       Điện thoại: 0935.635.005                                                                         Điện thoại: 0915.156.555              
       Email: hienttt@due.edu.vn                                                                       Email: hoavp@due.edu.vn          

   

   

  TRƯỞNG BỘ MÔN TRIẾT HỌC                                                TRƯỞNG BỘ MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG & TTHCM

   

      TS. PHẠM HUY THÀNH                                                                              TS. ĐINH VĂN TRỌNG

      Điện thoại: 0966.904.325                                                                              Điện thoại: 0935 371 359
      Email: thanhph@due.edu.vn                                                                         Email: trongdv@due.edu.vn