DHKT

Khoa Lý Luận Chính Trị _v2

Giới thiệu-Tổ chức

Thông tin-Thông báo

Đào tạo

Nghiên cứu khoa học

Hướng nghiệp - Việc làm

Sinh viên

Liên hệ

 • Lịch sử - Sứ mệnh

  1. Lịch sử hình thành và phát triển

  Khoa Lý luận chính trị, tiền thân là Bộ môn Mác - Lênin được thành lập từ năm 1975 tại Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. 

  Năm 1998 Khoa chuyển về sinh hoạt chuyên môn tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh trên cơ sở sáp nhập các bộ môn Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Mình từ các cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng.

  Từ tháng 01 năm 2008 Khoa Mác - Lênin được tách thành 02 khoa: Khoa Mác - Lênin và Khoa Kinh tế chính trị trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

  Từ tháng 01 năm 2010, Khoa Mác - Lênin được đổi tên thành Khoa Lý luận chính trị trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng cho đến nay.

  Qua 40 năm xây dựng và phát triển, Khoa Lý luận chính trị ngày nay đã trải qua nhiều lần chia tách, sáp nhập nhưng vị thế và vai trò của một Khoa khoa học cơ bản không hề giảm, ngược lại đội ngũ CBVC của Khoa qua nhiều thế hệ đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Đại học Đà Nẵng nói chung.

  Với đội ngũ giảng viên có trình độ và giàu kinh nghiệm, Khoa Lý luận chính trị đã  đảm nhiệm giảng dạy các môn Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính trị học, Triết học (chương trình Cao học và NCS không chuyên, chương trình chứng chỉ Triết học Sau đại học cho giảng viên), .... cho sinh viên các hệ đào tạo thuộc các Trường thành viên của Đại học Đà Nẵng; phụ trách chuyên môn đối với các môn chuyên ngành của chương trình chuyên ban Triết học - ngành Giáo dục chính trị (Trường Đại học Sư phạm).

  Hiện nay, Khoa Lý luận chính trị được Nhà trường giao quản lý và đảm nhiệm giảng dạy chính cho 02 chương trình đào tạo của Trường Đại học Kinh tế: Một là chương trình đào tạo Sau đại học (Thạc sĩ) ngành Triết học, bắt đầu chiêu sinh từ năm 2011; Hai là, chương trình đào tạo đại học hệ chính qui ngành Quản lý nhà nước - Chuyên ngành Hành chính công, bắt đầu chiêu sinh từ năm 2014.


  (Lễ đón Tân sinh viên khóa thứ 2 - ngành Quản lý Nhà nước - chuyên ngành hành chính công)


   

  Từ một Bộ môn trực thuộc Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, và sau nhiều lần tách nhập, đến nay Khoa Lý luận chính trị có 15 giảng viên cơ hữu và 01 Thư ký Khoa, trong đó có 02 PGS, 07 TS, 04 ThS và 02 NCS. Đội ngũ giảng viên của Khoa được đào tạo cả trong và ngoài nước, có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và có thế mạnh trong nghiên cứu khoa học của Nhà trường. 

  2. Sứ mệnh: 

  (1) Trang bị cho người học thế giới quan, phương pháp luận khoa học về những nội dung cơ bản của Triết học nói chung, Triết học Mác - Lênin nói riêng, những tri thức trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đó vận dụng sáng tạo những kiến thức đã tiếp thu vào hoạt động nhận thức khoa hoc và thực tiễn, nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước. 

  (2) Đào tạo những cử nhân Quản lý Nhà nước (chuyên ngành Hành chính công) có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng yêu cầu của công tác hành chính công và hành chính tư trong giai đoạn hiện nay.