DHKT

THỰC HIỆN LẤY Ý KIẾN CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỂ CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHĐN

📛 Nhằm thu thập ý kiến phản hồi của các bên liên quan làm cơ sở để cải tiến chất lượng các mặt hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN, Phòng Khảo thí và ĐBCLGD thực hiện khảo sát trực tuyến người học, giảng viên và cựu sinh viên theo các nội dung như sau:
1. Khảo sát sinh viên về chất lượng phục vụ của Thư viện
Đối tượng khảo sát: Sinh viên đang theo học tại Trường
2. Khảo sát giảng viên về chất lượng cơ sở vật chất và dịch vụ hỗ trợ của Trường
Đối tượng khảo sát: Giảng viên đang làm việc tại Trường
3. Khảo sát cựu sinh viên về tình hình việc làm và mức độ đáp ứng của chương trình đào tạo
Đối tượng khảo sát: Cựu sinh viên của Trường
⏰ Thời gian thực hiện khảo sát: từ ngày 24/10/2022 đến 15/11/2022.
Lưu ý: Sau thời gian này, các link khảo sát sẽ được đóng lại để thực hiện phân tích kết quả khảo sát.