DHKT

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRAO ĐỔI HỌC THUẬT VỚI CHỦ ĐỀ “XÁC ĐỊNH DOANH THU, CHI PHÍ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG TRÊN GÓC ĐỘ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ VÀ CỦA VIỆT NAM”

Trong tuần qua Khoa Kế toán đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn trao đổi học thuật với chủ đề “Xác định doanh thu, chi phí hợp đồng xây dựng trên góc độ chuẩn mực kế toán quốc tế và của Việt Nam” đã được TS. Nguyễn Thị Thúy Phượng trình bày với nội dung chính sau đây:
- Xác định doanh thu theo IFRS 15.
- So sánh với các quy định kế toán ở Việt Nam.

Cụ thể buổi trao đổi học thuật đã cung cấp được cái nhìn tổng quan về xác định doanh thu, chi phí hợp đồng xây dựng trên góc độ chuẩn mực kế toán quốc tế, từ đó chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt so với những quy định trong chuẩn mực kế toán Việt Nam.