DHKT

VINH DANH NHỮNG SINH VIÊN NĂM CUỐI CỦA KHOA KẾ TOÁN (KHÓA 43K) CÓ ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP XUẤT SẮC

 Khoa Kế toán xin chúc mừng 7 sinh viên năm cuối có Kết quả học tập Xuất Sắc, lần lượt:
- Lê Hồ Như Minh (Thủ khoa ngành Kế toán)
- Nguyễn Phan Chánh Đạt (Thủ khoa ngành Kiểm toán)
- Phan Thị Thu Thủy
- Lê Thị Thùy Dương
- Lê Ngọc Minh Châu
- Phan Thị Cẩm Tú
- Nguyễn Thanh Quỳnh Trang.

 Khoa Kế toán trong đợt tốt nghiệp này là Khoa có số lượng sinh viên đạt kết quả học tập Xuất Sắc nhiều nhất trường Đại học Kinh tế ĐHĐN.

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'NGÀNH KIẾM TOÁN Phan Th» Thu Thuỷ 43k18.1' Có thể là hình ảnh về 1 người, hoa, ngoài trời và văn bản cho biết 'NGÀNH KIẾM TOÁN Lê Thị Thuỳ Dương 43k18.1' Có thể là hình ảnh về 1 người, hoa, ngoài trời và văn bản cho biết 'NGÀNH KIÊM TOÁN Lê Ngọc Minh Châu 43k18.1' Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'NGÀNH KIỂM TOÁN Phan Th» Cẩm Tú 43k18.1' Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'NGÀNH KIỂM TOÁN Nguyễn Thanh Buỳnh Trang 43k18.1' Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản Có thể là hình ảnh về 1 người, ngoài trời và văn bản cho biết 'NGÀNH KẾ TOÁN LÊ HỒ NHƯ MINH 43K06.1'