CONTACT US

Department of Research and International Relations

71 Ngu Hanh Son, Danang City

+84-236-395-4243

khoahoc@due.edu.vn

  • Image
  • Image
  • Image

Biểu mẫu quản lý đề tài KH&CN cấp Đại học Đà Nẵng

24/06/2016
Tổng hợp 21 biểu mẫu quản lý đề tài KH&CN cấp ĐHĐN: http://bit.ly/1UQpCZ7


Mẫu D1. Đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHĐN: http://bit.ly/1Uk41wj
Mẫu D2. Phiếu đánh giá đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHĐN: http://bit.ly/1rfNZrv
Mẫu D3. Biên bản họp hội đồng xác định danh mục đề tài KH&CN cấp ĐHĐN: http://bit.ly/1tlQxGC
Mẫu D4. Thuyết minh đề tài cấp ĐHĐN: http://bit.ly/1Uk3RVK
Mẫu D5. Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHĐN: http://bit.ly/1tfzFke
Mẫu D6. Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHĐN: http://bit.ly/28oZte1
Mẫu D7. Biên bản họp hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHĐN: http://bit.ly/1PqAnQz
Mẫu D8. Bổ sung thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHĐN: http://bit.ly/25Zvmb1
Mẫu D9. Báo cáo tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHĐN: http://bit.ly/1XmKQUF
Mẫu D10. Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHĐN: http://bit.ly/1UQmJrm
Mẫu D11. Thông tin kết quả nghiên cứu: http://bit.ly/25UwkJ7
Mẫu D12. Thông tin kết quả nghiên cứu bằng tiếng Anh (Information on research results): http://bit.ly/25Uw5O4
Mẫu D13. Phiếu đánh giá cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp ĐHĐN: http://bit.ly/21jBmYU
Mẫu D14. Biên bản họp hội đồng đánh giá cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp ĐHĐN: http://bit.ly/1sDJcBH
Mẫu D15. Danh sách giới thiệu thành viên hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp ĐHĐN: http://bit.ly/1ZNj1D3
Mẫu D16. Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp ĐHĐN: http://bit.ly/1ZNiKQK
Mẫu D17. Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp ĐHĐN: http://bit.ly/1YnJDMc
Mẫu D18. Phiếu nhận xét thanh lý đề tài KH&CN cấp ĐHĐN: http://bit.ly/1PqBq2P
Mẫu D19. Biên bản họp hội đồng thanh lý đề tài KH&CN cấp ĐHĐN: http://bit.ly/1UatMkx
Mẫu D20. Giấy xác nhận hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu KHCN cấp ĐHĐN: http://bit.ly/1VWKXoU
Mẫu D21. Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài KH&CN: http://bit.ly/28AVWtc
Phụ lục II: http://bit.ly/1S3uDM7