• Danh mục các học phần Chương trình đào tạo quốc tế

   

  HAI NĂM ĐẦU TẠI DUE 
   Ngành Kinh doanh quốc tế, Quản trị Kinh Doanh, Quản trị Marketing

  Ngành Kế toán

   ACC1001 Accounting Principles (3)

  ECO1001 Macroeconomics (3)

  FIN3006 Financial Management (3)/ ACC2002 Management Accounting (3)

  HRM3001 Human Resources Management (4)

  IBS2001 International Business (2)

  LAW1001 General Law (4)

  MAT1001 Applied Maths for Economics and Business (3)/ STA2002 Statistics for Business and Economics (3)

  MGT1001 Microeconomics (3)

  MGT1002 Management (3)/ MGT2002 Introduction to Business (3)

  MKT3001 Marketing Principles (4)

  RMD3001 Research Methodology (4)

  TOU1001 Business Communication(4)/ HRM3002 Developing Management Skills

  Business English (4)

  IELTS Skills (16)

  ACC1001 Accounting Principles (3)

  ACC2003 Financial Accounting (4)

  ACC3008 Accounting Information System (4)

  ECO1001 Macroeconomics (3)

  FIN2001 Financial Markets and Institutions (4)

  FIN3006 Financial Management (3)/ ACC2002 Management Accounting (3)

  HRM3001 Human Resources Management (4)

  IBS2001 International Business (2)

  MAT1001 Applied Maths for Economics and Business (3)/ STA2002 Statistics for Business and Economics (3)

  MGT1001 Microeconomics (3)

  MGT1002 Management (3)/ MGT2002 Introduction to Business (3)

  TOU1001 Business Communication (4)/ HRM3002 Developing Management Skills (4)

  Business English (4)

  IELTS Skills (16)

   HAI NĂM SAU TẠI ĐẠI HỌC CARDIFF METROPOLITAN
  http://www.cardiffmet.ac.uk/study/Pages/Undergraduate-Courses-A-Z.aspx