DHKT

 • Tầm nhìn, Sứ mệnh & Giá trị cốt lõi của Khoa Ngân hàng

  Với mục tiêu góp phần hiện thực hóa thành công tầm nhìn, sứ mệnh và hệ thống giá trị cốt lõi của Nhà trường, Khoa Ngân hàng xây dựng và thực thi tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị cốt lõi của Khoa như sau:

  Tầm nhìn: Khoa Ngân hàng nỗ lực phát triển thành một trong những đơn vị đào tạo, nghiên cứu, có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực ngân hàng - tài chính của cả nước và khu vực ASEAN.

  Sứ mệnh: Sứ mệnh của Khoa Ngân hàng là tạo dựng môi trường nghiên cứu và học tập năng động, sáng tạo giúp người học khai phá và phát triển năng lực bản thân, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần hợp tác, ý thức cộng đồng.

  Giá trị cốt lõi:    

  - Sáng tạo

      - Hợp tác

      - Tôn trọng cá nhân