DHKT

  • Hoạt động đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn

           Với chức năng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính công; bên cạnh hoạt động giảng dạy chính quy và nghiên cứu khoa học, Khoa Ngân hàng đã và đang chú trọng đến hoạt động đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn nghiệp vụ trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính công như:  tín dụng, thẩm định tín dụng, thẩm định dự án đầu tư, tư vấn về thủ tục vay vốn và gia hạn nợ, kế toán ngân hàng, phân tích tài chính công ty, định giá tài sản, tư vấn tài chính,...

           Khoa Ngân hàng xác định đây là một trong những nhiệm vụ của Khoa, thể hiện trách nhiệm của mình với cộng đồng và xã hội, góp phần tạo dựng và phát triển mối quan hệ liên kết hợp tác với các cơ quan tổ chức bên ngoài nhà trường.

           Cuối năm 2014 vừa qua, Khoa Ngân hàng đã phối hợp với một số giảng viên Khoa Kế toán và Khoa Thương mại tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ Tín dụng, với 5 vấn đề: Tín dụng, thẩm định trong cho vay, phân tích tài chính công ty trong tín dụng, marketing ngân hàng và định giá tài sản cho cán bộ chuyên viên của Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Đà Nẵng, kéo dài trong 2 tháng 11 và 12 năm 2014, được lãnh đạo Quỹ và Ủy Ban Nhân dân Thành phố nhận xét rất tốt.

           Với những kinh nghiệm, năng lực hiện có, trong thời gian tới, Khoa Ngân hàng có thể thực hiện các chương trình đào tạo ngắn hạn khác nhau theo nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội.