DHKT

LỊCH HỌC "TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN ĐẦU KHÓA" VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN, KHÓA 48K

Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN thông báo lịch học Tuần Sinh hoạt công dân - Sinh viên Đầu khóa và Chương trình định hướng dành cho Tân sinh viên khóa 48K.

Sinh viên xem Kế hoạch Tuần Sinh hoạt công dân - Sinh viên  theo thông báo sau: http://due.udn.vn/vi-vn/thongbao/thongbaochitiet/id/16142/bid/456

Trân trọng.