DHKT

HỘI THẢO QUỐC GIA VỀ KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN NĂM 2020 VIETNAM CONFERENCE ON ACCOUNTING & AUDITING (VCAA 2020)

Chủ đề: “Hội tụ chuẩn mực kế toán quốc gia với chuẩn mực kế toán quốc tế”
- Thời gian: Ngày 04 tháng 12 năm 2020.
- Nội dung chi tiết: http://bit.ly/CallforPaperVCAA2020
Hội nhập quốc tế sâu rộng của kinh tế Việt Nam, đặc biệt hoạt động đầu tư nước ngoài, dẫn đến sự gia tăng về nhu cầu và sự dịch chuyển vốn trên thị trường tài chính. Đứng trước sự thay đổi của môi trường kế toán, Bộ Tài chính đã phê duyệt “Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam” và “Đề án công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam”. Chế độ kế toán doanh nghiệp (theo Thông tư 200/2014/TT-BTC) và chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp (theo Thông tư 107/2017/TT-BTC) thể hiện sự chuyển hướng hội tụ từng phần với IFRS và IPSAS. Việc xây dựng và ban hành các Đề án này thể hiện định hướng hội nhập sâu rộng hơn của kế toán Việt Nam với kế toán quốc tế.
Hội thảo nhằm phát triển diễn đàn trao đổi nghiên cứu về những chủ đề liên quan đến sự hội tụ của kế toán Việt Nam với chuẩn mực quốc tế. Hội thảo cũng là dịp để các nhà nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh gặp gỡ, trao đổi, thảo luận, chia sẻ quan điểm và kết quả nghiên cứu về phát triển kế toán, góp phần tham gia vào quá trình xây dựng và ban hành khung pháp lý về kế toán trong giai đoạn 2020 - 2025.
Thông tin bổ sung:
- Thời gian tổ chức: Ngày 04 tháng 12 năm 2020.
- Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 71 Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
- Thời hạn nhận bài viết trước ngày 25/10/2020.
- Địa chỉ email gửi bài: hoithao@due.edu.vn.
- Thời hạn đăng ký tham dự Hội thảo trước 17h00 ngày 20/11/2020
- Nội dung chi tiết: http://bit.ly/CallforPaperVCAA2020
Thông tin chi tiết về Hội thảo vui lòng liên hệ:
- PGS.TS. Nguyễn Công Phương, Ban tổ chức Hội thảo
(SĐT: 0945 478 821, Email: phuongnc@due.edu.vn);
- TS. Nguyễn Hữu Cường, Ban nội dung Hội thảo
(SĐT: 0905 223 886, Email: cuonghien@due.edu.vn);
- Cô Hà Nguyễn Phương Linh, Thư ký Hành chính
(SĐT: 0236 3954 243, Email: khoahoc@due.edu.vn).

Trân trọng.