DHKT

Nhà khoa học

 • TS. Nguyễn Ngọc Anh

    20/04/2015

  Giảng viên chính, Trưởng Khoa Ngân hàng
  Office hours available: Monday 2-4pm

 • PGS. TS. Lâm Chí Dũng

    19/04/2015

  Giảng viên cao cấp, Nguyên Trưởng Khoa Ngân hàng (2015-2020)
  Office hours available: Monday 8-10am

 • TS. Hồ Hữu Tiến

    12/04/2015

  Giảng viên chính, Nguyên Trưởng bộ môn Ngân hàng (2015-2020)
  Office hours available: Tuesday 8-10am

 • TS. Võ Hoàng Diễm Trinh

    11/04/2015

  Giảng viên, Phó Trưởng Khoa Ngân hàng
  Office hours available: Tuesday 2-4pm

 • TS. Hoàng Dương Việt Anh

    11/04/2015

  Giảng viên chính, Trưởng bộ môn Tài chính công
  Office hours available: Wednesday 8-10am

 • TS. Phan Đặng My Phương

    11/04/2015

  Giảng viên, Trưởng Bộ môn Ngân hàng
  Office hours available: Wednesday 2-4pm

 • PGS. TS. Nguyễn Thành Đạt

    10/04/2015

  Giảng viên, Phó Trưởng Ban Khoa học và hợp tác quốc tế, Đại học Đà Nẵng.
  Office hours available: Thursday 8-10am

 • TS. Nguyễn Thị Thiều Quang

    10/04/2015

  Giảng viên, Tiến sĩ tại Lincoln University (New Zealand)
  Office hours available: Thursday 2-4pm

 • TS. Dương Nguyễn Minh Huy

    10/04/2015

  Giảng viên thỉnh giảng, Tiến sĩ tốt nghiệp Bristol Business School, University of the West of England, Vương quốc Anh
  Office hours available: Friday 7.30-9.30am

 • TS. Phan Đình Anh

    10/04/2015

  Giảng viên, Nghiên cứu sau tiến sĩ tại Pháp

 • TS. Hồ Thị Hải Ly

    10/04/2015

  Giảng viên, tốt nghiệp Tiến sĩ University of Waikato (New Zealand)
  Office hours available: Friday 9.30-11.30am

 • ThS. Mai Thị Thanh Chung

    09/04/2015

  Giảng viên, Nghiên cứu sinh Tiến sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng tại University of Technology Sydney, Australia

 • ThS. Nguyễn Văn Hân

    07/04/2015

  Giảng viên, Phó Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính (Đại học Đà Nẵng)

 • NCS. ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

    07/04/2015

  Giảng viên, Nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng tại Vương quốc Anh.

 • ThS. Phạm Văn Sơn

    04/04/2015

  Giảng viên
  Office hours available: Friday 1.30-3.30pm

 • ThS. Hà Xuân Thùy

    28/03/2015

  Giảng viên, Giáo vụ Đại học
  Office hours available: Friday 3.30-5.30pm

 • ThS. Nguyễn Trần Thuần

    27/03/2015

  Giảng viên, Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Australia

 • Văn Thị Trang

    25/03/2015

  Thư ký Khoa

 • ThS. Vương Bảo Bảo

    11/03/2015

  Giảng viên, Bí thư Liên chi Đoàn Khoa Ngân hàng
  Office hours available: Saturday 7.30-9.30am

 • ThS. Phạm Thị Thanh Hà

    11/03/2015

  Giảng viên
  Office hours available: Saturday 9.30-11.30am

<< 1 2 > >>