DHKT

TS. Phan Đặng My Phương


TS. Phan Đặng My Phương


Giảng viên khoa Ngân hàng

Học vị: Tiến sĩ (University of Wollogong, Australia)

Chức vụ: Trưởng Bộ môn Ngân hàng, Khoa Ngân hàng.

 

Quá trình đào tạo:

- Tốt nghiệp Cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (2001)

- Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng, University of Technology Sydney, Australia (2008)

- Tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Tài chính, University of Wollongong, Australia (2019)


Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/pdmphuong

 

Liên hệ:

Email: phuong.pdm@due.edu.vn

Địa chỉ: Văn phòng Khoa Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

71 Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.