DHKT

  • LỘ TRÌNH HỌC CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH CÔNG

    Lộ trình học chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính công (theo Quyết định 1368/QĐ-ĐHKT ngày 14/9/2022 của Trường ĐHKT): xem chi tiết tại đây.

    Lộ trình học chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính công: xem chi tiết tại đây.