DHKT

 • DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2023 - 2024 CÁC LỚP HỆ CHÍNH QUY KHÓA 46K, 47K, 48K, CÁC LỚP CHƯƠNG TRÌNH 2 VÀ CÁC LỚP KÉO DÀI CỦA KHOA NGÂN HÀNG

  STT        Lớp                  Họ và tên GVCN          Số điện thoại          Email
  1         46K07.1        Nguyễn Thị Thiều Quang    0935543199       quangntt@due.edu.vn
  2         46K07.2        Nguyễn Trần Thuần            0905207347       thuannt@due.edu.vn
  3        46K24            Vương Bảo Bảo                  0905523205        baovb@due.edu.vn
  4        47K07.1         Hà Xuân Thùy                     0905635605        thuyhx@due.edu.vn
  5        47K07.2         Phan Đặng My Phương      0905203585        phuong.pdm@due.edu.vn
  6        47K24            Vương Bảo Bảo                  0905523205        baovb@due.edu.vn
  7        48K07.1         Võ Hoàng Diễm Trinh         0905222383         trinhvhd@due.edu.vn
  8        48K07.2         Phạm Thị Thanh Hà           0949516184         haptt@due.edu.vn
  9        48K07.3         Phan Đình Anh                   0768534564         anhpd@due.edu.vn
  10      48K24            Hoàng Dương Việt Anh      0903506063         anhhdv@due.edu.vn
  11      49K7.1           Phan Đặng My Phương     0935238396         phuong.pdm@due.edu.vn 
  12     49K7.2            Lê Phước Hoài Bảo           0906641100         baolph@due.edu.vn
  13     49K24            Hoàng Dương Việt Anh       0903506063        anhhdv@due.edu.vn
  14     T23K              Văn Thị Trang                      0905756737        trangvt@due.edu.vn      (Lớp CT2, Lớp SV kéo dài)