DHKT

 • ĐƠN VỊ HỢP TÁC

  NGÂN HÀNG, DOANH NGHIỆP

  CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

  • Văn phòng đại diện khu vực miền Trung, Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam
  • Văn phòng đại diện khu vực miền Trung, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
  • Bộ phận Kiểm toán nội bộ khu vực miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  • Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung và Tây Nguyên
  • Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam – Chi nhánh các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung và Tây Nguyên
  • Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung và Tây Nguyên
  • Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung và Tây Nguyên
  • Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – Chi nhánh các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung và Tây Nguyên
  • Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – Chi nhánh các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung và Tây Nguyên
  • Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank) - Chi nhánh tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên
  • Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên
  • Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam - Chi nhánh tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
  • Và nhiều ngân hàng, các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác
  • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
  • Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng.
  • Sở Tài chính tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
  • Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
  • Cục Thuế tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
  • Cục Hải quan tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên
  •  Kho bạc Nhà nước tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
  • Và nhiều đơn vị cơ quan nhà nước khác.