DHKT

  • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ Tiến sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng

    A. Quyết định ban hành Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Quyết định số 806/QĐ-ĐHKT ngày 01/6/2022): xem chi tiết tại đây

    B. Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng (ban hành theo Quyết định số 806/QĐ-ĐHKT ngày 01/6/2022): xem chi tiết tại đây

    C. Thông tin tuyển sinh Nghiên cứu sinh Tiến sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng: xem chi tiết tại đây