DHKT

 • Thông tin tuyển sinh đào tạo thạc sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng

  I. MÔN THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: gồm 03 môn thi sau:

            Môn 1: Tiếng Anh

            Môn 2: Quản trị học

            Môn 3: Tài chính - Tiền tệ

  (link: danh mục môn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ các ngành/chuyên ngành của Đại học Đà Nẵng)

  II. DANH MỤC NGÀNH ĐÚNG, PHÙ HỢP VÀ NGÀNH GẦN VỚI NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG:

  ĐẠI HỌC Các học phần phải học bổ sung ĐẠI HỌC Các học phần phải học bổ sung
  Ngành đúng/phù hợp Học phần Tín chỉ Ngành gần Học phần Tín chỉ

  - Tài chính - Ngân hàng

  - Tài chính doanh nghiệp

  - Tài chính - Tín dụng

  - Tài chính, lưu thông tiền tệ, tín dụng

  - Chứng khoán

  - Đầu tư tài chính 

  Không   - Tài chính công và Tài chính Nhà nước

  - Quản trị ngân hàng

  - Tài chính Doanh nghiệp

  3

     3    

  - Quản trị kinh doanh

  - Quản trị các ngành, lĩnh vực chuyên biệt

  - Kế toán

  - Quản trị ngân hàng

  - Tài chính Doanh nghiệp

  - Tài chính công

  3

       3      

  3

  - Kinh tế phát triển

  - Kinh tế ngành

  - Kinh tế công

  - Quản trị ngân hàng

  - Tài chính Doanh nghiệp

  - Tài chính công

  - Đầu tư tài chính

  3

      3     

  3

  3

  (link: danh mục các ngành đúng, phù hợp và ngành gần với các ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Đà Nẵng)

  III. LINK THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO HỌC: xem chi tiết tại đây