DHKT

 • Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng

  A. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG:

  1) Quyết định về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng ứng dụng (Quyết định số 630/QĐ-ĐHKT ngày 08/4/2022): xem chi tiết tại đây.

  2) Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng theo định hướng ứng dụng (ban hành theo Quyết định số 630/QĐ-ĐHKT ngày 08/4/2022): xem chi tiết tại đây

  3) Link thông tin tuyển sinh cao học hàng năm: xem chi tiết tại đây

  -------------------------------------------------------------------

  A. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU:

  1) Quyết định về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu (Quyết định số 802/QĐ-ĐHKT ngày 01/6/2022): xem chi tiết tại đây

  2) Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng theo định hướng ứng dụng (ban hành theo Quyết định số 802/QĐ-ĐHKT ngày 01/6/2022): xem chi tiết tại đây

  3) Link thông tin tuyển sinh cao học hàng năm: xem chi tiết tại đây