DHKT

 • mô tả chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính công

  A. Bản đặc tả chương trình đào tạo ngành Tài chính ngân hàng, hệ đại học chính quy năm 2023:

  B. Giới thiệu chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng (Ban hành theo Quyết định số 1368/QĐ-ĐHKT ngày 14/9/2022 của Trường ĐHKT): Chương trình đào tạo + Lộ trình đào tạo 

  C. Giới thiệu chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính Công (cấp Bằng Cử nhân Tài chính - Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính công): 

  Chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Tài chính công được tiếp cận dựa trên những tiêu chuẩn tiên tiến của các trường đại học danh tiếng trên thế giới (Đại học Monash, đại học Queensland tại Úc, và đại học Southampton tại Vương Quốc Anh) theo ba khía cạnh: kiến thức, kỹ năng và thái độ. Trên cơ sở phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực (giảng viên giảng dạy được đào tạo bài bản; cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy bảo đảm tiêu chuẩn; đáp ứng đầy đủ về mặt số lượng và chất lượng các tài liệu học tập…), áp dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến và nội dung chương trình giảng dạy tiệm cận chuẩn quốc tế, sinh viên chuyên ngành tài chính công vừa được trang bị những kiến thức nền tảng trong lĩnh vực tài chính nói chung vừa có những kiến thức chuyên sâu, kỹ năng chuyên nghiệp về tài chính công và quản lý tài chính trong khu vực công ở các cấp độ khác nhau - từ hoạch định chính sách cho đến tác nghiệp.

  Người học sau khi tốt nghiệp sẽ:

  • Có khả năng phân tích chính sách tài chính vĩ mô; đánh giá tác động chính sách tài chính công (chính sách đầu tư công và chính sách thuế) đến hiệu quả phân bổ nguồn lực, công bằng xã hội và ổn định kinh tế; thực hiện được các nghiệp vụ liên quan đến thuế, kho bạc nhà nước, bảo hiểm xã hội và đầu tư công… Chương trình cũng được thiết kế nhằm thích ứng với việc đa dạng hóa nghề nghiệp của người học.
  • Có tính độc lập, tự chủ, và khả năng tổ chức công việc theo nhóm; có phẩm chất đạo đức tốt, đặc biệt là đạo đức nghề nghiệp; có kỹ năng tin học, kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng sử dụng tiếng Anh trong hoạt động nghề nghiệp.