DHKT

 • Công trình nghiên cứu khoa học khoa Ngân hàng

  DANH MỤC NĂM 2015:

  Đề tài đang triển khai:

  1.  Nghiên cứu tác động của kênh tài trợ vốn phi chính thức đến hộ kinh doanh tại tỉnh Quảng Trị. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Trần Thuần. Đề tài cấp Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Mã số: T2015-04-56

  Bài báo khoa học:

  1. PGS.TS Lâm Chí Dũng, ThS. Nguyễn Trần Thuần & ThS. Phạm Quang Tín (2015), Nghiên cứu tác động của thu nhập từ các hoạt động phi tín dụng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Phát triển Kinh tế, số 6 (26).

  2. PGS.TS. Lâm Chí Dũng & Phan Quảng Thống (2015), Đổi mới tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý quỹ ngân sách nhà nước của Kho bạc Nhà nước, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia. Số 157 (7/2015). Trang 16-19.

  3. PGS.TS. Lâm Chí Dũng & Trần Hoàng Tiến (2015), Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiền tiết kiệm của các khách hàng cá nhân tại thành phố Đà Nẵng, Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên. Số 6, 2015. Trang 173-180.

  4. ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (2015), Ứng dụng phương pháp phân tích bao dữ liệu (DEA) trong đánh giá hiệu quả chi tiêu công tại thành phố Đà Nẵng, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 02 (87). Trang: 113-117

  5. PGS.TS. Lâm Chí Dũng (2015), Điều tiết, giải điều tiết, tái điều tiết đối với hệ thống ngân hàng – một góc nhìn đối chiếu và hàm ý chính sách, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số 4 (89). Trang 102-107.

  6. Nguyen Thi Thieu Quang & Le Phuong Dung (2015). The development of Corporate Bond Markets: A cross-country analysis. the Second Asia-Pacific Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences. Danang: J A Alpha Business Research and Publishers

  7. Nguyễn Thị Thiều Quang, Nguyễn Thị Diệu Ánh, Phan Thị Thanh Phương, Dương Thị Thanh Hương (2015), Nghiên cứu tác động can thiệp của Ngân hàng nhà nước trên thị trường ngoại hối Việt Nam – Vận dụng mô hình GARCH (1,1), Tạp chí Khoa hoc Kinh Tế

  Sách  đang triển khai:

  1.  Giáo trình Định giá tài sản

  2.  Giáo trình Kế toán ngân hàng

  3.  Giáo trình Phân tích tín dụng và cho vay

  4.  Giáo trình Thuế 

   

  DANH MỤC NĂM 2014:

  Đề tài nghiên cứu khoa học:

   1.  Giải pháp giảm thiểu rủi ro tài chính cho hộ trồng cao su khu vực tây nguyên, Chủ nhiệm: ThS. Phan Đình Anh,  Đề tài cấp Đại học Đà Nẵng, Mã số:

  2. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến nợ công và khủng hoảng nợ công. Thành viên: TS. Hoàng Dương Việt Anh, Đề tài nhánh thuộc đề tài cấp Nhà nước “Khủng hoảng nợ công ở một số nước châu Âu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”, Mã số

  3.  Hiệu quả chi tiêu công tại thành phố Đà Nẵng, Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Đề tài cấp Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Mã số:

  4.  Vận dụng mô hình dự báo tài chính FPM để đánh giá và dự báo hiệu quả hoạt động của ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội,  Chủ nhiệm: Mai Thị Thanh Chung, Đề tài cấp Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Mã số

  5.Cấu trúc vốn mục tiêu và tốc độ điều chỉnh: Nhìn từ các doanh nghiệp vật liệu xây dựng, Chủ nhiệm: ThS. Trịnh Thị Trinh, Đề tài cấp Đại học Đà Nẵng, Mã số:

  Bài báo khoa học:

  1. ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (2014), Ứng dụng phương pháp phân tích bao dữ liệu DEA trong đánh giá hiệu quả chi tiêu công tại thành phố Đà Nẵng, Tạp chí khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 2 (87).

  2. ThS. Phạm Quang Tín & ThS. Nguyễn Trần Thuần (2014), Đo lường tác động của lãi suất đến giá chứng khoán niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo kỹ thuật phân tích phương sai, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà nẵng. Số: 10(83) Trang: 76-80

  3. ThS. Trịnh Thị Trinh & ThS. Lê Phương Dung (2014), Ứng dụng mô hình VECM phân tích mối quan hệ giữa thâm hụt tài khóa và thâm hụt tài khoản vãng lai ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 05. Trang: 111-117.

  4. ThS. Trịnh Thị Trinh (đồng tác giả) (2014), Ứng dụng phương pháp màng dữ liệu DEA và mô hình hồi quy Tobit trong đánh giá hiệu quả hoạt động các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng. Số: 12. Trang: 25-29.

  5. ThS. Trịnh Thị Trinh (đồng tác giả) (2014), Cấu trúc vốn mục tiêu và tốc độ điều chỉnh: Nhìn từ các doanh nghiệp vật liệu xây dựng, Tạp chí Kinh tế và dự báo. Số: 17. Trang: 41-44.

  6. TS. Hoàng Dương Việt Anh & ThS. Đặng Hữu Mẫn (2014), Nghiên cứu các yếu tố kinh tế và thể chế ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số:

  7. TS. Hồ Hữu Tiến (2014), Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ cho vay của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng, Tạp chí Khoa học Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Số 2. Trang:

  8. TS. Nguyễn Ngọc Anh (2014), Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Tạp chí khoa học thương mại, Số:

  9. ThS. Nguyễn Thị Thiều Quang (đồng tác giả) (2014), Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số 207, trang: 37-45.

  10. TS. Nguyễn Ngọc Anh (2014), Quan điểm thể chế trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và sự vận dụng ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Tạp chí Khoa học kinh tế. Số:

  11. TS. Hoàng Dương Việt Anh & ThS. Đặng Hữu Mẫn (2014), Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động mua lại doanh nghiệp tại một số nền kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Tạp chí Phát triển Kinh tế, Số:

  Tham luận khoa học:

  1.  TS. Hồ Hữu Tiến (2014), Vấn đề mua và xử lý nợ xấu tại Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC), Kỷ yếu Hội thảo khoa học kinh tế  “Ngân hàng Việt Nam – Bối cảnh và triển vọng”, 09/2014.

  2.  ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh & Mai Thị Thanh Chung (2014), Nghiên cứu hệ thống thanh tra giám sát dựa trên rủi ro – Kinh nghiệm cho Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học kinh tế  “Ngân hàng Việt Nam – Bối cảnh và triển vọng”, 09/2014.

  3.  ThS. Võ Hoàng Diễm Trinh (2014), Lựa chọn đối tác Sáp nhập (M&A) trong quá trình tái cấu trúc Ngân hàng, Kỷ yếu Hội thảo khoa học kinh tế  “Ngân hàng Việt Nam – Bối cảnh và triển vọng”, 09/2014.

  DANH MỤC NĂM 2013:

  Đề tài nghiên cứu khoa học:

  1.  Ứng dụng lý thuyêt định giá quyền chọn và phân tích hồi quy logistic đo lường rủi ro vỡ nợ và xếp hạng tín dụng các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Chủ nhiệm: ThS. Phan Đình Anh, Đề tài cấp Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Mã số:

  Bài báo khoa học:

  1.  PGS. TS. Lâm Chí Dũng (2013), Đánh giá tác động của lãi suất và chính sách lãi suất đối với Ngân hàng thương mại, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng Số 65.

  2.  ThS. Phan Đình Anh (2013), Kết hợp cách tiếp cận quyền chọn với phân tích hồi quy logistic đo lường rủi ro vỡ nợ các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Tạp chí Phát triển kinh tế.

   

  3.  PGS. TS. Lâm Chí Dũng & Mai Thị Thanh Chung (2013), Mô hình Servperf trong đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng đối với khách hàng cá nhân – trường hợp ứng dụng tại NHTMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn, Tạp Chí Khoa học kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Số: 01.

   

    4.  ThS. Trịnh Thị Trinh & ThS. Lê Phương Dung (2013), Phân tích mối quan hệ giữa thâm hụt tài khóa và thâm hụt tài khoản vãng lai ở Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng. Số: 6(2013).

   

    5.  TS. Hoàng Dương Việt Anh (2013), , Tác động đầu tư công đến tăng trưởng tại vùng Trung Bộ Việt NamTạp chí Nghiên cứu kinh tế. Số:

   

    6.  ThS. Trịnh Thị Trinh (đồng tác giả) (2013), Cấu trúc tài chính và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Số: 04 (4). Trang: 79.

   

    7.  ThS. Trịnh Thị Trinh & ThS. Lê Phương Dung (2013), Thực trạng thâm hụt tài khoản vãng lai ở Việt Nam, Tạp chí Thị trường tài chính - tiền tệ. Số: 16. Trang: 31-36.

   

    8.  TS. Hoàng Dương Việt Anh (2013), Hoạt động mua lại doanh nghiệp tại một số nước Đông Nam Á nhìn từ lợi tức cổ phiếu, Tạp chí Tài chính. Số:

   

    9.  TS. Hoàng Dương Việt Anh (2013), Nâng cao hiệu quả đầu tư công tại Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng. Số:

   

      10.  TS. Hoàng Dương Việt Anh (2013), Kinh nghiệm đầu tư công Hàn Quốc, Tạp chí những vấn đề kinh tế & chính trị thế giới. Số:

   

      11.  TS. Hoàng Dương Việt Anh & ThS. Lâm Bá Hòa (2013), Những thách thức đối với sự phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Số:

   

      Tham luận khoa học:

   

      1.  ThS. Nguyễn Thị Thiều Quang (2013), Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam hướng đến sự phát triển bền vững, Kỷ yếu hội thảo KH quốc gia "Phát triển bền vững của Việt Nam trong bối cảnh mới của hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu: Thực trạng và những vấn đề đặt ra cho tương lai", tháng 09/2013.

   

      2.  ThS. Trịnh Thị Trinh & ThS. Lê Phương Dung (2013), Thực trạng thâm hụt tài khoản vãng lai ở Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo về Khoa học và Quản trị. Trang: 379-388.

   

      3.  TS. Nguyễn Ngọc Anh & GS.TS. Trương Bá Thanh (2013), Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào vùng duyên hải miền trung: Nhìn từ quan điểm thể chế, Kỷ yếu Hội thảo “Xúc tiến đầu tư nước ngoài vào vùng duyên hải miền Trung”, TP.Đà Nẵng.

   

      4.  Mai Thị Thanh Chung (2013), Kinh nghiệm thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên ở góc độ định lượng, Kỷ yếu Hội nghị về hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên và giảng viên trẻ khối các trường đại học kinh tế và quản trị kinh doanh toàn quốc. Trang: 339 – 344.

   

      5.  ThS. Trịnh Thị Trinh (đồng tác giả) (2013), Nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo về khoa học và quản trị. Trang: 314-320.

  DANH MỤC NĂM 2012:
  Sách:  

  1.  Giáo trình Tài chính - Tiền tệ. Nhà xuất bản Tài chính

  Bài báo khoa học:

  1.  ThS. Võ Hoàng Diễm Trinh (đồng tác giả) (2012), Nâng cao hiệu quả kinh tế-xã hội của chương trình tín dụng giải quyết việc làm của NHCSXH Đà Nẵng, Tạp chí Ngân hàng, Số: 8/4/2012. Trang: 52-55.

  2.  ThS. Phạm Văn Sơn (đồng tác giả) (2012), Ước lượng hệ số beta của các cổ phiếu niêm yết trên HOSE Tạp chí Phát triển kinh tế. Số: 263. Trang: 48-55.

  3.  TS. Hoàng Dương Việt Anh (2012), Đánh giá hiệu quả đầu tư công tại vùng Bắc Trung Bộ, Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền Tệ. Số:

  4.  TS. Hoàng Dương Việt Anh (2012), Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công tại vùng Bắc Trung Bộ, Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số:

  5.  PhD. Hoang Duong Viet Anh (2012), Domestic and cross-border partial acquisitions: An empirical investigation on target firms in South-East Asian economiesVietnam's Socio-Economic Development.

  Tham luận khoa học:

  1.  TS. Nguyễn Ngọc Anh & GS.TS. Trương Bá Thanh (2012), Đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng tại vùng duyên hải miền trung – Những cái khó của nhà đầu tư nước ngoài,  Kỷ yếu Hội thảo “Xúc tiến đầu tư nước ngoài vào vùng duyên hải miền Trung”,  Bình Định.

   

  DANH MỤC NĂM 2011:

  Đề tài nghiên cứu khoa học:

  1.  Đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội của chương trình tín dụng giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Chi nhánh thành phố Đà Nẵng. Thành viên: ThS. Võ Hoàng Diễm Trinh (thành viên), Đề tài cấp Bộ. Mã số:

  2.  Chất lượng dự báo rủi ro thị trường chứng khoán của các mô hình Value-at-Risk: Nghiên cứu thực nghiệm trên chỉ số Vn-Index, Chủ nhiệm: TS. Hoàng Dương Việt Anh, Đề tài cấp Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Mã số:

  3.  Nghiên cứu vận dụng mô hình CAPM trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu niêm yết trên HOSE, ThS. Phạm Văn Sơn (thành viên), Đề tài cấp Đại học Đà Nẵng, Mã số:

  Sách:

  1.  Giáo trình Thanh toán quốc tế. Tác giả: TS. Hồ Hữu Tiến, PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh, TS. Đặng Tùng Lâm và ThS. Lê Phương Dung. Nhà xuất bản Tài chính.

  Bài báo khoa học:

  1.  PGS. TS. Lâm Chí Dũng (2011), Nhận thức đúng về thị trường OTC và một số khuyến nghị đối với thị trường OTC Việt Nam, Tạp chí Khoa học & Công nghệ. Số 44.

  2.  TS. Hoàng Dương Việt Anh (2011), Mô hình hóa dao động bằng mô hình GARCH(1,1): Nghiên cứu thực nghiệm trên danh mục chỉ số VN-Index, Tạp chí Ngân hàng. Số:

  3.  TS. Hoàng Dương Việt Anh (2011), Chất lượng dự báo rủi ro thị trường của các mô hình Value-at-Risk. Nghiên cứu thực nghiệm trên danh mục chỉ số VN-Index, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. Số:

  DANH MỤC NĂM 2010

  Đề tài nghiên cứu khoa học:

  1.  Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam: khảo sát tại Đà Nẵng. Chủ nhiệm: PGS.TS. Võ Thúy Anh. Thành viên: ThS. Võ Hoàn Diễm Trinh (thành viên), Mã số:

  Bài báo khoa học:

  1.  ThS. Phan Đình Anh (2010), Xác định phương án tiếp quỹ tối ưu cho các máy ATM theo hướng quy hoạch nguyên, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại Học Đà Nẵng. Số 5 (40).

  2.  ThS. Phan Đình Anh & ThS. Nguyễn Trần Thuần (2010), Xác định số tiền ký quỹ tối ưu và mô hình lượng hóa mối quan hệ giữa số tiền ký quỹ với phí mở thư tín dụng: áp dụng mô hình định giá trái phiếu của Merton, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại Học Đà Nẵng. Số 1(36).

   

  3.  ThS. Trịnh Thị Trinh (2010), Thuế thu nhập cá nhân hiện hành: những vấn đề cần tháo gỡ, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 6(41). Trang: 195-199.

   

     
  DANH MỤC NĂM 2009:

  Đề tài nghiên cứu khoa học:

  1.  Xây dựng hệ thống mô phỏng hỗ trợ cho việc giảng dạy và nghiên cứu thị trường chứng khoán. ThS. Phạm Văn Sơn  (thành viên), Đề tài cấp Bộ, Mã số:

  2.  Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ tài chính của thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Trần Thuần, Đề tài cấp Trường Đại học  Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Mã số:

  Sách:

  1. Giáo trình Toàn tài chính. Tác giả: TS. Hồ Hữu Tiến (chủ biên) & TS. Nguyễn Ngọc Anh. Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông.

   

  Bài báo khoa học:

   

    1.  PGS. TS. Lâm Chí Dũng & ThS. Phan Đình Anh (2009), Sử dụng mô hình KMV - Merton lượng hóa mối quan hệ giữa bảo đảm tài sản, tỷ lệ phân bổ vốn vay với rủi ro tín dụng, Tạp chí Khoa học & Công nghệ. Số 31. 

   

    2.  PGS. TS. Lâm Chí Dũng (2009), Hàm cầu tiền của Milton Friedman với chi phí giao dịch, khả năng sinh lời của tài sản thực và phần bù rủi ro, Tạp chí Khoa học & Công nghệ. Số 30.

   

    3.  TS. Hồ Hữu Tiến (2009), Bàn về vấn đề quản lý vốn ODA của Việt Nam, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số 2(31).

   

    4.  TS. Hồ Hữu Tiến (2009), Bàn về vấn đề quản lý vốn ODA của thành phố Đà Nẵng, Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Số 2(93).

   

    5.ThS. Phạm Văn Sơn (đồng tác giả) (2009), Kiểm định hiệu lực học thuyết ngang giá sức mua (PPP) tại Việt Nam bằng mô hình kinh tế lượng chuỗi thời gian (ARCH),   Tạp chí Ngân hàng. Số:

   

    6.PGS. TS. Lâm Chí Dũng (2009), Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung sau 4 năm - nhận diện những xu hướng chủ yếu,   Tạp chí Sinh hoạt lý luận, số 1 (92).

   

    Tham luận khoa học: