DHKT

Bài thu hoạch ngoại khóa cho các học phần của khóa 43K

19/12/2020

Khoa Kinh tế thông báo đến sinh viên khoa 43K hệ chính quy về việc thực hiện bài thu hoạch sau buổi ngoại khóa cho các học phần được tổ chức vào hai ngày 12,13/12/2020.

Yêu cầu: 
+ Độ dài báo cáo: dưới 1500 từ (Môn Thẩm định dự án đầu tư 3-5 trang A4 đánh file word)
+  Trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo rõ ràng.
+  Gửi bài bằng cả 2 hình thức email cho GV giảng dạy môn đó và CC đến email: ha.ntt@due.edu.vn (Tiêu đề email là Nhóm... Nộp báo cáo thu hoạch học phần .....), bản in thì lớp trưởng thu nộp về văn phòng khoa theo đơn vị lớp.
+ Hạn cuối nộp bài 14/1/2021.
Lưu ý: 

+ Học phần Kỹ năng xúc tiến đầu tư sẽ được gởi sau cho 2 lớp 43K20.1 và 43K20.2.

+ Đối với các sinh viên vắng mặt (danh sách ký tên): nộp đơn giải trình kèm minh chứng về Khoa để xem xét (ốm, thi ngoại ngữ,...), nếu không chính đáng phải học lại học phần đó.

+ Download chủ đề cho từng học phần ngoại khóa tại đây.