DHKT

  • Lộ Trình học

    Chương trình đào tạo gồm 133 tín chỉ (không bao gồm các tín chỉ của học phần giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng. Mỗi năm học có hai học kỳ chính (bắt đầu từ giữa tháng 8 đến cuối tháng 6) và một học kỳ hè (bắt đầu từ đầu tháng 7 đến giữa tháng 8). Theo lộ trình đào tạo, sinh viên sẽ học các học phần thuộc khối kiến thức đại cương (50 tín chỉ) trong 3 kì học đầu tiên; các học phần thuộc khối kiến thức ngành (30 tín chỉ) trong năm học thứ 2 và một số học phần có thể học vào đầu năm thứ 3; cuối cùng, các học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành sẽ được học vào cuối năm thứ 2 trở đi. Sau đó, sinh viên sẽ làm luận văn tốt nghiệp vào kì học cuối cùng của chương trình.

    Lộ trình học chi tiết: Bấm vào đây để xem bản đầy đủ