DHKT

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN TẠP CHÍ INTERNATIONAL ECONOMIC JOURNAL

30/01/2019
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN TẠP CHÍ INTERNATIONAL ECONOMIC JOURNAL

Chúc mừng Tiến sĩ Huỳnh Thị Diệu Linh, Trưởng bộ môn – Giảng viên Khoa Kinh Doanh Quốc Tế.

Bài báo của cô cùng cộng sự của mình với tiêu đề “Effects of exchange rate volatility on bilateral import performance of Vietnam: A dynamic Generalised method of Moments panel approach” đã được đăng tải trên tờ International Economic Journal, tạp chí chuyên ngành có uy tín thuộc danh mục Scopus.