DHKT

TS. Phạm Thị Bé Loan

 

- Email: phambeloan1990@gmail.com

- Chức vụ: Giảng viên

- Cử nhân chuyên ngành:Kinh doanh quốc tế; Đại học Kinh tế, ĐHĐN

- Thạc sĩ chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế; Đại học Rennes 1, Pháp; 2015. 

- Tiến sĩ tại Đại học Grenoble Alpes, Pháp, 2020.

- Môn học giảng dạy: Kinh doanh quốc tế, Quản trị đa văn hoá.

- Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh doanh quốc tế, quản trị đa văn hoá, hành vi người tiêu dùng, đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội.