DHKT

Ths. Trần Thiện Trí

 

- Email: tritt@due.edu.vn

- Chức vụ: Giảng viên

- Cử nhân chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh quốc tế, Đại học Kinh tế - ĐHĐN

- Thạc sĩ chuyên ngành Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), trường Kinh doanh Sau đại học, thuộc Đại học Doshisha – Nhật Bản, 2017

- Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh doanh quốc tế, Compassion (Lòng từ bi) trong quá trình thành lập doanh nghiệp xã hội.