DHKT

Ths. Trương Mai Anh Thư

 

- Email: thutma@due.edu.vn

- Chức vụ: Giảng viên

- Cử nhân chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh quốc tế; Đại học Kinh tế - ĐHĐN

- Thạc sĩ chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế; Đại học Lincoln – UK; 2016

- Môn học giảng dạy: Kinh tế quốc tế; Quản trị kinh doanh quốc tế

- Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế quốc tế, Hành vi người tiêu dùng, Kinh doanh quốc tế