DHKT

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

 

- Email: tuannguyen@due.edu.vn

- Chức vụ: Giảng viên

- Cử nhân chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế; Tại: Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

- Thạc sĩ chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh quốc tế; Đại học Trinity Western, Langley – Canada; 2014

- Môn học giảng dạy: Kinh doanh quốc tế, Đàm phán kinh doanh, Logistics và Thương mại quốc tế

- Lĩnh vực nghiên cứu: Đàm phán kinh doanh, Logistics