DHKT

ThS. Đinh Trần Thanh Mỹ

- Email: mydtt@due.edu.vn

- Chức vụ: Giảng viên

- Cử nhân chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế; Đại học Kinh tế - ĐHĐN

- Thạc sĩ chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế; Đại học Griffith – Úc; 2013

- Môn học giảng dạy: Kinh doanh quốc tế, Thanh toán trong ngoại thương, Logistics và Thương mại quốc tế

- Lĩnh vực nghiên cứu: Logistics xanh, Logistics trong lĩnh vực bán lẻ, Vận tải & giao nhận, Logistics, Kinh doanh quốc tế