DHKT

ThS. Phan Kim Tuấn

 

- Email: tuanpk@due.edu.vn

- Chức vụ: Giảng viên; Trường phòng Tổ chức - Hành chính

- Cử nhân chuyên ngành: Kinh doanh ngoại thương; Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

- Thạc sĩ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Đại học Kinh tế - ĐHĐN, 2010

- Môn học giảng dạy: Kinh doanh quốc tế, Quản trị Kinh doanh quốc tế, Kinh tế quốc tế

- Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh doanh quốc tế, Quản trị Kinh doanh quốc tế, Kinh tế quốc tế