DHKT

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT BẰNG CHO SINH VIÊN ĐÃ ĐƯỢC XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TỪ THÁNG 11/2020 TRỞ VỀ TRƯỚC

07/01/2022

Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; nhằm đảm bảo an toàn cho sinh viên, cán bộ, viên chức của Nhà Trường, Phòng Đào tạo thông báo về quy trình cấp phát bằng cho sinh viên đã được xét công nhận tốt nghiệp từ tháng 11/2021 trở về trước:

1. Bước 1: Hoàn thành nghĩa vụ học phí với Nhà Trường (liên hệ phòng Kế hoạch - Tài chính nếu chưa hoàn thành)

2. Bước 2: Đăng ký thông tin nhận bằng tại: https://forms.gle/tkv8bMrxu38is7bd6

3. Bước 3: Theo dõi kết quả đăng ký nhận bằng (sau 17h00 Thứ Tư nếu đăng ký lịch nhận bằng Thứ Năm và sau 17h00 Thứ Hai nếu đăng ký lịch nhận bằng Thứ Ba) tại:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fspreadsheets%2Fd%2F1c-VV5i9fMjaXp5viagWxbYBqGqA_K6G2LIjGHA_HrKA%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Wxp8Xp5SsN6HzS-02QueIIxrelc_NxpLx4q_l3okvGfTYdl9hqvKM_KY&h=AT3PqjGVpNv-jvtq5zXHnGpU5wPtw-59iGV9IFfMLXrJMjI44f6m2J8W4kby2MMkapKouacy7TiNLPy7aPNGXb4S9hGJKYi6UHHRkxeiKwCEP-VcyGZJQ9yxsUwmj_-3DJpN8c883Kq_0frxq_Dk&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1gc_IEJh8KNPz8Gwh-iD66Nd4HtXMIb3_iaB7fWPdaPgb0xJonh7WBuFOMVNtz8dsgKBDEcTHbFWLAFdTndRQd3SbpLsXYmsj5DhSt-nKPiI_uh03p0-32Koz-8M99nAWS7ChhAR-mBXuxhLGOwo0Q1L99VUF4uWoR-keVSXhyqzFmO4vj2DTLDrWYKA3UM8lrqTHz

4. Bước 4: Tiến hành khai báo y tế và thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ quy định 5K khi đến Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng để nhận bằng theo thông tin (thời gian, địa điểm) trên file kết quả đăng ký nhận bằng.

Lưu ý:

- Nếu học viên, sinh viên có nguyện vọng ủy quyền cho người khác nhận bằng, vui lòng thực hiện các thủ tục về ủy quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Học viên, sinh viên đến nhận bằng trực tiếp: mang theo CMND/CCCD.
- Nhận ủy quyền: mang theo giấy ủy quyền, CMND/CCCD của người ủy quyền (bản gốc/bản sao công chứng), CMND/CCCD của người được ủy quyền, thẻ sinh viên của người ủy quyền.