DHKT

HỌC BỔNG TRAO ĐỔI SINH VIÊN NGẮN HẠN TẠI HOA KỲ TRONG KHUÔN KHỔ HỢP TÁC GIỮA HAI TRƯỜNG

22/03/2021

Khoa KDQT trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên học bổng trao đổi ngắn hạn tại Trường State University of New York tại Oswego (SUNY Oswego), Hoa Kỳ trong khuôn khổ hợp tác giữa hai trường. Thông tin chi tiết về học bổng như sau:

1. Thời gian trao đổi:

Kỳ mùa Thu năm học 2021 - 2022 (tháng 08/2021 - 12/2021)

Kỳ mùa Xuân năm học 2021 - 2022 (tháng 01/2022 - 05/2022)

2. Quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên được nhận học bổng

Quyền lợi:

- Sinh viên Trường Đại học Kinh tế được miễn 100% học phí tại SUNY Oswego;

- Thời gian và kết quả học tập tại SUNY Oswego được công nhận vào chương trình học tập của sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế.

Nghĩa vụ:

- Chịu các khoản chi phí phát sinh tại SUNY Oswego (nếu có);

- Hoàn thành đóng học phí chính quy tại Trường Đại học Kinh tế và các lệ phí theo quy định của Nhà trường đối với sinh viên tham gia chương trình trao đổi này;

- Kết thúc thời gian trao đổi, sinh viên phải trở về nước và thực hiện báo cáo với Nhà trường thông qua Phòng KH&HTQT.

3. Tiêu chí xét chọn:

- Là sinh viên của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

- Là sinh viên năm 2, 3 và học kỳ I năm 4 tại thời điểm tham gia chương trình trao đổi.

- Có điểm trung bình chung tích lũy tối thiểu 2.5/4.0 và điểm rèn luyện xuất sắc.

- Có chứng chỉ IELTS 6.0 hoặc tương đương.

- Có sức khỏe tốt.

Thông tin chi tiết về học bổng, vui lòng xem tại: http://due.udn.vn/.../hoptacquoctechitiet/id/12837/cid/54

Khoa KDQT.