DHKT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH DU LỊCH 2021 KHOÁ 47K

01/04/2021

      CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

      Ngành:                                 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

ngành:                          781 01 03

Chuyên ngành:                  Quản trị Kinh doanh du lịch

chuyên ngành:             781 01 03 01

Trình độ đào tạo:               Đại học


Áp dụng cho khoá tuyển sinh 2021-2024 (47K)


Chi tiết vui lòng xem tại đây