DHKT

 • Lộ trình học chuyên ngành Kinh tế đầu tư

  Bước 1

  TC

  Bước 2

  TC

  Bước 3

  TC

  Bước 4

  TC

  Bước 5

  TC

  Bước 6

  [LAW1001] Pháp luật đại cương

  2

   

   

   

  Thực tập tốt nghiệp (10): Chọn 01 trong 02 hình thức

  [MIS1002] Tin học ứng dụng trong quản lý

  3

  [MGT1001] Kinh tế vi mô

   

  [ECO2003] Kinh tế môi trường

  3

   

  [MGT2001] Kinh tế vi mô nâng cao

  3

  3

  [IBS2002] Kinh tế quốc tế

  3

  [ECO3028] TC: Kinh tế số

  3

  [ECO4007] Báo cáo thực tập tốt nghiệp (4) và học bổ sung các môn tự chọn (6)

  [ECO4008] Khoá luận tốt nghiệp (10)

   

  [FIN2001] TC: Thị trường và các định chế tài chính

  3

  [FIN3002] TC: Đầu tư tài chính

  3

   

  [FIN3006] TC: Quản trị tài chính

  3

   

  [ECO2004] Kinh tế công

  3

  [ECO1001] Kinh tế vĩ mô

   

   

  [SMT2001] Lịch sử các học thuyết kinh tế

  3

   

  [ECO2001] Quản lý nhà nước về kinh tế

  3

   

   

   

  [BAN2001] Tài chính công

  3

  [ECO3016] Thẩm định dự án đầu tư

  3

   

  [ECO3015] Kinh tế đầu tư

   

  [ECO3017] Lập dự án đầu tư

  3

  [ECO3018] Kỹ năng xúc tiến đầu tư

  3

   

  3

  [ECO3033] TC: Đầu tư quốc tế và phát triển

  3

  [MGT3004] Quản trị dự án

  3

  3

   

   

   

  [ECO3027] Đề án môn học

  2

   

  [ECO3001] Kinh tế vĩ mô nâng cao

  3

  [ECO3007] Chương trình và dự án phát triển KT-XH

  3

   

  [ECO2002] Kinh tế phát triển

  3

  [ECO3008] TC: Kế hoạch phát triển KT-XH

  3

   

  [ECO3020] TC: Kinh tế vùng

  3

   

  [ECO3022] TC: Phát triển nông thôn

  3

   

  [ECO3021] TC: Dân số và phát triển

  2

   

   

   

   

   

  [BAN3020] TC: Tài chính phát triển

  3

  [MAT1001] Toán ứng dụng trong kinh tế

   

   

   

  [ECO3003] Lý thuyết trò chơi và tư duy chiến lược

  3

   

  [ECO3019] TC: Phương pháp định lượng trong kinh tế

  3

  3

  [STA2002] Thống kê kinh doanh và kinh tế

  3

  [ECO3002] Dự báo phát triển KT-XH

  3

   

  [STA3004] TC: Phân tích và trực quan dữ liệu

  3

   

   

   

  [STA3001] Kinh tế lượng

  3

   

  [ENGELE1] English Elementary 1 (3)

  3

  [ENG2015] English Communication 1 (3)

  3

  [ENG2016] English Communication 2 (3)

  2

  [ENG2017] English Composition B1 (2)

  3

  [ENG3005] Tiếng Anh kinh tế

  3

  [ENGELE2] English Elementary 2 (4)

  4

   

   

  [SMT1005]Triết học Mác - Lênin

   

  [SMT1006] Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  2

  3

  [SMT1004] Tư tưởng Hồ Chí Minh

  2

   

  [SMT1007] Chủ nghĩa xã hội khoa học

  2

   

  [SMT1008] Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

  2

  [MGT1002] Quản trị học

  3

  [TOU1001] Giao tiếp trong kinh doanh

  3

   

   

  [ACC1002] Nhập môn kế toán

  3

   

   

   

   

  [LAW3012] TC: Luật đầu tư

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

  [RMD3001] TC: Phương pháp NCKH

  2

  Bước 1

  27

  Bước 2

  53

  Bước 3

  48

  Bước 4

  17

  Bước 5

  5

  10

  Chú thích:

   

  Học phần chung toàn Trường

   

  Học phần chung của ngành

   

  TC: Học phần tự chọn

  Tổng số tín chỉ tối thiểu phải đạt của chương trình:

  134

   

   

  Học phần chung khối ngành

   

  Học phần chuyên ngành

   

  Trong dấu [.....] : Mã học phần