DHKT

  • Giới thiệu chuyên ngành Kinh tế quốc tế

    Chuyên ngành Kinh tế quốc tế (ngành Kinh tế) đào tạo cử nhân có năng lực về chuyên môn nhằm thực hiện việc đánh giá, phân tích, tư vấn, hoạch định và tổ chức thực thi các chính sách; giải quyết các vấn đ liên quan đến kinh tế của các tổ chức kinh tế xã hội trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế; có phẩm chất tốt, có đạo đức nghề nghiệp; có kỹ năng tin học, ngoại ngữ, giao tiếp nhằm thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường quản lý và kinh doanh.

    Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế đã từ lâu đã trở thành xu hướng kéo theo sự phát triển mạnh mẽ, sâu rộng của hầu hết các nước trên thế giới. Không đứng ngoài dòng chảy chung của thế giới, Việt Nam đã và đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và khu vực. Để đẩy mạnh khai thác được các thế mạnh và mang lại lợi ích quốc gia khi tham gia hội nhập kinh tế quốc tế cấp thiết phải có đội ngũ lao động trẻ có thể am hiểu các vấn đề của Kinh tế quốc tế, có thể phân tích được tất cả sự vận động của các lĩnh vực trong dòng chảy kinh tế của thế giới, có các kỹ năng giao dịch và đàm phán quốc tế… để thích nghi và làm việc độc lập, sáng tạo trong môi trường đa văn hóa, toàn cầu hóa.