DHKT

  • Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kinh tế 2022

    Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kinh tế (gồm 4 chuyên ngành: Kinh tế phát triển, Kinh tế đầu tư, Kinh tế và quản lý công, và Kinh tế quốc tế): xem tại đây.