DHKT

Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học khoa Kinh tế 2018 - 2019

15/05/2019

Khoa Kinh tế tổ chức  Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học cho năm học 2018 - 2019, cụ thể:

Thời gian: 14h00 ngày 20/05/2019

Địa điểm: E204 - Trường Đại học kinh tế 

Khoa Kinh tế kính mời các giảng viên, sinh viên tham gia hoạt động nghiên cứu của Khoa.

Yêu cầu sinh viên báo cáo đi đúng giờ và trang phục lịch sự,