DHKT

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Kinh tế phát triển

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Kinh tế phát triển

Đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế Phát triển có năng lực về chuyên môn nhằm thực hiện các công tác nghiên cứu các vấn đề về phát triển kinh tế một cách độc lập; có phẩm chất tốt, có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp;có kỹ năng tin học, ngoại ngữ, giao tiếp kinh doanh nhằm thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh và khả năng cần thiết cho mục tiêu học tập suốt đời.