DHKT

Lộ trình học chuyên ngành Kinh tế đầu tư

Bước 1

TC

Bước 2

TC

Bước 3

TC

Bước 4

TC

Bước 5

TC

Bước 6

[LAW1001] Pháp luật đại cương

2

 

 

 

Thực tập tốt nghiệp (10): Chọn 01 trong 02 hình thức

[MIS1002] Tin học ứng dụng trong quản lý

3

[MGT1001] Kinh tế vi mô

 

[ECO2003] Kinh tế môi trường

3

 

[MGT2001] Kinh tế vi mô nâng cao

3

3

[IBS2002] Kinh tế quốc tế

3

[ECO3028] TC: Kinh tế số

3

[ECO4007] Báo cáo thực tập tốt nghiệp (4) và học bổ sung các môn tự chọn (6)

[ECO4008] Khoá luận tốt nghiệp (10)

 

[FIN2001] TC: Thị trường và các định chế tài chính

3

[FIN3002] TC: Đầu tư tài chính

3

 

[FIN3006] TC: Quản trị tài chính

3

 

[ECO2004] Kinh tế công

3

[ECO1001] Kinh tế vĩ mô

 

 

[SMT2001] Lịch sử các học thuyết kinh tế

3

 

[ECO2001] Quản lý nhà nước về kinh tế

3

 

 

 

[BAN2001] Tài chính công

3

[ECO3016] Thẩm định dự án đầu tư

3

 

[ECO3015] Kinh tế đầu tư

 

[ECO3017] Lập dự án đầu tư

3

[ECO3018] Kỹ năng xúc tiến đầu tư

3

 

3

[ECO3033] TC: Đầu tư quốc tế và phát triển

3

[MGT3004] Quản trị dự án

3

3

 

 

 

[ECO3027] Đề án môn học

2

 

[ECO3001] Kinh tế vĩ mô nâng cao

3

[ECO3007] Chương trình và dự án phát triển KT-XH

3

 

[ECO2002] Kinh tế phát triển

3

[ECO3008] TC: Kế hoạch phát triển KT-XH

3

 

[ECO3020] TC: Kinh tế vùng

3

 

[ECO3022] TC: Phát triển nông thôn

3

 

[ECO3021] TC: Dân số và phát triển

2

 

 

 

 

 

[BAN3020] TC: Tài chính phát triển

3

[MAT1001] Toán ứng dụng trong kinh tế

 

 

 

[ECO3003] Lý thuyết trò chơi và tư duy chiến lược

3

 

[ECO3019] TC: Phương pháp định lượng trong kinh tế

3

3

[STA2002] Thống kê kinh doanh và kinh tế

3

[ECO3002] Dự báo phát triển KT-XH

3

 

[STA3004] TC: Phân tích và trực quan dữ liệu

3

 

 

 

[STA3001] Kinh tế lượng

3

 

[ENGELE1] English Elementary 1 (3)

3

[ENG2015] English Communication 1 (3)

3

[ENG2016] English Communication 2 (3)

2

[ENG2017] English Composition B1 (2)

3

[ENG3005] Tiếng Anh kinh tế

3

[ENGELE2] English Elementary 2 (4)

4

 

 

[SMT1005]Triết học Mác - Lênin

 

[SMT1006] Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2

3

[SMT1004] Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

[SMT1007] Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

 

[SMT1008] Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2

[MGT1002] Quản trị học

3

[TOU1001] Giao tiếp trong kinh doanh

3

 

 

[ACC1002] Nhập môn kế toán

3

 

 

 

 

[LAW3012] TC: Luật đầu tư

2

 

 

 

 

 

 

 

 

[RMD3001] TC: Phương pháp NCKH

2

Bước 1

27

Bước 2

53

Bước 3

48

Bước 4

17

Bước 5

5

10

Chú thích:

 

Học phần chung toàn Trường

 

Học phần chung của ngành

 

TC: Học phần tự chọn

Tổng số tín chỉ tối thiểu phải đạt của chương trình:

134

 

 

Học phần chung khối ngành

 

Học phần chuyên ngành

 

Trong dấu [.....] : Mã học phần