DHKT

  • Giới thiệu chuyên ngành Thống kê Kinh tế - Xã hội

    Chương trình đại học ngành chuyên ngành Thống kê Kinh tế - Xã hội được kế thừa từ ngành thống kê đã được đào tạo từ năm 1976 và được cập nhật và cải tiến liên tục với mục đích trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng để hiểu và tham gia vào lĩnh vực phân tích dữ phục vụ ra quyết định trong điều kiện bùng nỗ dữ liệu.

    Chương trình này được áp dụng bằng hệ thống đào tạo tín chỉ với 134 tín chỉ bao gồm các khối kiến thức đại cương, khối kiến thức ngành và khối kiến thức chuyên ngành. Chương trình giảng dạy được thiết kế theo một lộ trình linh hoạt cho phép sinh viên tự lên kế hoạch học tập và hoàn thành chương trình từ 3,5 đến 6 năm.