DHKT

Các hướng nghiên cứu

Các hướng nghiên cứu chính:

·        Điều tra nghiên cứu thị trường

·        Phân tích định lượng

·        Phân tích dữ liệu hỗ trợ ra quyết định

·        Hoạch định các chính sách kinh tế

·        Hệ thống thông tin quản lý

·       Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu

·       Điện toán đám mây và ảo hóa doanh nghiệp

·       Dữ liệu lớn (Big Data)

 ·      Mô hình hóa và mô phỏng dựa trên hệ đa tác tử