DHKT

Các giải thưởng sinh viên qua các năm

Năm

STT

Họ và tên

Giải

Giải thưởng

Cấp khen

2005

1

 

Giải Nhì tập thể lều chỏng

Olympic sinh viên toàn quốc

Bộ GD&DT

2006

1

Phan Đình Vấn

Ba

Olympic sinh viên toàn quốc

Bộ GD&DT

2007

1

Lê Thị Lâm Đồng

KK

Olympic sinh viên toàn quốc

Bộ GD&DT

2008

1

Lê Thị Hương

Ba

Sáng tạo Kỷ Thuật VIFOTECH 2010

Bộ GD&DT

2009

1

Đinh Thị Mai Trang

KK

Olympic sinh viên toàn quốc

Bộ GD&DT

2

Lê Thị Huyền và Lê Quý

KK

Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Bộ GD&DT

3

Đinh Thị Mai Trang

Ba

Sinh viên giỏi Tin học

ĐHĐN

4

Lê Thị Minh Nguyệt

Ba

Sinh viên giỏi Tin học

ĐHĐN

2010

1

Nguyễn Quốc Long

KK

Olympic sinh viên toàn quốc

Bộ GD&DT

2

Nguyễn Phan Vũ

KK

Olympic sinh viên toàn quốc

Bộ GD&DT

3

Nguyễn Phan Vũ

KK

Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Bộ GD&DT

4

Nguyễn Phan Vũ

Ba

Sáng tạo Kỷ Thuật VIFOTECH 2010

Bộ GD&DT

2011

1

Nguyễn Phan Vũ

Ba

Olympic sinh viên toàn quốc

Bộ GD&DT

2

Nguyễn Quốc Long

Ba

Olympic sinh viên toàn quốc

Bộ GD&DT

3

Nguyễn Văn Quý

KK

Olympic sinh viên toàn quốc

Bộ GD&DT

4

 

Giải nhì đồng đội không chuyên

Olympic sinh viên toàn quốc

Bộ GD&DT

2012

1

Trần Hữu Điền

KK

Olympic sinh viên toàn quốc

Bộ GD&DT

2

Nguyễn Văn Quý

KK

Olympic sinh viên toàn quốc

Bộ GD&DT

2013

1

Phan Huy Hiếu

KK

Olympic sinh viên toàn quốc

Bộ GD&DT

2014

1

Võ Ngọc Rim

Ba

Olympic sinh viên toàn quốc

Bộ GD&DT