DHKT

Cơ hội việc làm sinh viên Thống kê theo ý kiến của Phó Tổng Cục trưởng Thống kê Việt Nam

06/02/2018

Khoa Thống kê – Tin học, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức buổi tọa đàm “Thống kê – Nghề hấp dẫn trong 10 năm tiếp theo” giữa sinh viên thống kê và các đơn vị tuyển dụng để có thông tin thực tiễn từ cơ quan sử dụng nguồn lực thống kê làm cơ sở đào tạo theo nhu cầu thực tiễn xã hội, cũng như đáp ứng yêu cầu đào tạo chuyên ngành Thống kê theo chuẩn AUN (ASEAN University Network) do hiệp hội các trường đại học thuộc các nước Đông Nam Á xây dựng. Ý kiến của Ông Nguyễn Văn Liệu – Phó Tổng cục Trưởng Cục Thống kê Việt Nam như sau:

Ông Nguyễn Văn Liệu – Phó Tổng cục Trưởng Tổng Cục Thống kê Việt Nam

1. Thống kê Việt Nam hội nhập Thống kê thế giới

Giai đoạn 2010-2020 và tầm nhìn 2050, phát triển ngành Thống kê Việt Nam tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, đáp ứng yêu cầu phục vụ việc xử lý thông tin đang bùng nổ, kỷ nguyên dữ liệu lớn trước cuộc cánh mạng công nghiệp lần thứ IV đang diễn ra trong xu hướng hội nhập toàn cầu. Đặc biệt là đáp ứng yêu cầu dữ liệu để tính toán theo bộ chỉ tiêu phát triển bền vững đã được Chính phủ Việt Nam triển khai. Thống kê Việt Nam hướng đến 5 nội dung cốt lõi: Hoàn thiện thể chế và môi trường pháp lý; tổ chức bộ máy; phương pháp luận thống kê; tăng cường đội ngũ nguồn nhân lực thống; ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông.

2. Cơ hội việc làm của sinh viên thống kê

Nội dung trọng tâm mang tính đột phát trong 5 trụ cột ngành thống kê Việt Nam là phát triển đội ngũ nguồn nhân lực thống kê. Hàng năm hệ thống thống kê nhà nước Việt Nam tuyển dụng khoảng 200-300 người vào làm việc cho các đơn vị thống kê từ Trung ương đến địa phương, chưa tính đến nguồn lực làm công tác thống kê ở các bộ ngành và các tổ chức kinh tế - xã hội theo quy định của Luật thống kê Việt Nam 2015, cũng như nhân sự thống kê làm công tác thu thập xử lý thông tin phục vụ hoạt động kinh doanh của hệ thống doanh nghiệp Việt Nam.

Năm 2017 Tổng Cục Thống kê đã có nhu tuyển dụng 787: 748 công chức và 39 viên chức từ trung ương đến tất cả các địa phương tại Việt Nam (Thông báo: 102/TB-TCTK). Trong khi đó tổng số sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Thống kê từ các trường Đại học Việt Nam năm 2017 dưới 200 sinh viên, so sánh với nhu cầu tuyển dụng là còn thiếu rất nhiều. Có thể nói: “Nhu cầu nhân lực thống kê trong những năm đến ở Việt Nam thật sự cần thiết về quy mô cũng như chất lượng”.

3. Khoa Thống kê – Tin học trong chiến lược phát triển thống kê Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực thống kê thì đào tạo là yếu tố quyết định, Khoa Thống kê – Tin học, Trường đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng là một trong những đơn vị chủ chốt cung cấp nguồn nhân lực được đào tạo một cách bài bản, đáp ứng được nghiệp vụ chuyên môn cho ngành Thống kê Việt Nam, đặc biệt khu vực Miền trung và Tây nguyên đã góp phần thúc đẩy ngành Thống kê Việt Nam phát triển trong suốt những năm qua.

Theo Ông Nguyễn Văn Liệu để tiếp tục phát triển mối quan hệ giữa Tổng cục Thống kê Việt Nam với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, cũng như Khoa Thống kê – Tin học nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo nguồn nhân lực thống kê cần thực hiện các nội dung: Phối hợp nhiều hơn nữa giữa đơn vị giáo dục đào tạo với các đơn vị thống kê trực thuộc Tổng cục Thống kê, để tăng cao hơn nữa kỹ năng thực hành nghiệp vụ thống kê cho sinh viên; Tổng cục Thống kê chia sẽ nguồn lực cho nhà trường và tạo điều kiện cho sinh viên đang học được tham gia vào các hoạt động nghiệp vụ thống kê do Tổng cục Thống kê tổ chức hàng năm; Tổng cục Thống kê sẽ có nhiều hơn nữa hoạt động chia sẽ cho sinh viên hiểu hơn về nghề thống kê, ngành thống kê để sinh viên có động cơ học tập chuyên ngành thống kê.

Lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng và Tổng Cục Thống kê Việt Nam

Đại biểu tham dự tạo đàm: “Thống kê – Nghề hấp dẫn trong 10 năm tiếp theo”

Hơn 200 sinh viên tham dự tọa đàm: “Thống kê – Nghề hấp dẫn trong 10 năm tiếp theo”

Thông tin liên quan:

https://www.youtube.com/watch?v=5y6fFTxBKj8

https://www.gso.gov.vn/ItemPreview.aspx?ItemID=15893

https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=382&idmid=2&ItemID=18294

 

Trung tâm CNTT&TT

Biên tập theo lời của Ông Nguyễn Văn Liệu:

 Phó Tổng Cục trưởng – Tổng Cục Thống kê Việt Nam